Säännöt & hallitus


Yhdistyksen säännöt

1.§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on LINNAINMAAN OMAKOTIYHDISTYS R.Y., josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toimialue Linnainmaan kaupunginosa.

2.§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on koota omakotikiinteistön omistajat yhteistoimintaan, olla yhdyssiteenä jäsentensä välillä, valvoa heidän sivistyksellisiä, yhteiskunnallisia ja yhteisiä omakotiasumiseen liittyviä etujaan sekä edistää yhteistoiminnalla alueen asukkaiden ja kotipaikan viihtyvyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Kehittää jäsentensä yhteistoimintaa järjestämällä yhteisiä ajanvietetilaisuuksia sekä edustaa näitä yhteisissä asioissa.
 • Järjestää kokouksia, tiedotus-, luento, neuvottelu-, koulutus-, virkistys-, ja juhlatilaisuuksia ym. Vastaavia tapahtumia.
 • Harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa.
 • Tekee jäsentensä yhteisiä tai yleisiä etuja tarkoittavia suullisia ja kirjallisia esityksiä julkisille yhteisöille, elinkeinoelämän järjestöille ja –laitoksille oman toimialansa järjestöille tai muille asianomaisille yhteisöille.
 • Kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota toimialueensa kehittämiseen ja jäsentensä aseman ja asumisedellytysten parantamiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.
 • Avustaa ja tukee jäseniään näiden toimiessa etujensa valvomiseksi ja olojen parantamiseksi. Hankkimalla tietoja omakotikiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidossa ja asumiseen liittyvien asiakirjojen laadinnassa ja neuvotteluissa viranomaisten kanssa.
 • Toimii muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla tarkoitusperiensä toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja ja julkisäädöksiä, järjestää rahankeräystä, arpajaisia, myyjäisiä sekä huvitilaisuuksia asianomaisen luvan hankittuaan. Lisäksi yhdistys harjoittaa alaansa liittyvää pienimuotoista kustannustoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuvilla eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3.§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen toimialueella omakotikiinteistön tai vastaavan omistajana tai vuokrasopimuksen haltijana oleva henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtaja voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai toiminut ansiokkaasti omakotitoiminnan hyväksi.

4.§ Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen hallituksella on oikeus esittää jäsenen erottamista jos tämä rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toimii sen tarkoitusperä vastaan tai jos tämä julkisella esiintymisellä tai lausunnoillaan tai muulla tavoin huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Hallituksen erottamisesitys on alistettava yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuuden (6) kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

5.§ Vuosimaksut

Liittyessään yhdistykseen jokainen varsinainen jäsen maksaa yhdistyksen syyskokouksen seuraavaa vuotta varten päättämän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vuosimaksusta vapautetut.

6.§ Yhdistyksen kokous

Varsinaisia yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Syyskokous lokakuussa ja kevätkokous maaliskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään niin usein kun yhdistyksen hallitus tarpeelliseksi katsoo tai yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii mainiten syyn koollekutsumiseksi. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti, sanomalehti-ilmoituksella tai sähköpostitse tai siitä on ilmoitettava yhdistyksen ilmoitustaululla tai yhdistyksen koti- tai facebook sivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ilmoituksen tulee sisältää kokouksen aika, paikka ja sääntöjen 6. §:n mukaiset asiat. Kutsussa on mainittava ylimääräisessä kokouksessa esille tulevat asiat.

Yhdistyksen kevätkokokusessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
 • Esitetään tilikertomus ja tilitarkastajien tai toiminnantarkastajan lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Käsitellään muut kevätkokouksen ohjelmaan otetut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Määrätään liittymis- ja vuosimaksut seuraavaksi vuodeksi.
 • Määrätään mahdolliset toimihenkilöiden palkat ja palkkiot.
 • Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi.
 • Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksenpuheenjohtajaksi.
 • Valitaan varsinaiset jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle ja varajäsenet, valitaan yksi (1) tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varatilin- tai toiminnantarkastaja.
 • Valitaan yhdistyksen edustajat niihin yhteisöihin, joihin edustajat kuuluvat seuraavaa vuotta varten valita.
 • Asetetaan tarpeelliseksi katsotut toimikunnat seuraavaksi vuodeksi.
 • Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

7.§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu vuosittain valittavan yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varsinaista ja vähintää yksi (1) ja enintään neljä (4) varajäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Varajäsenet eroavat vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin.

8.§ Hallituksen tehtävät

Hallitus kokoontuu varajäsenineen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen jäsenen poissa ollessa hänen paikkansa ottaa varajäsenistään iältään vanhin varajäsen. Varajäsenellä on äänioikeus silloin, kun hän ottaa varsinaisen jäsenen paikan tämän poissa ollessa.

Hallituksen tehtävänä on:

 • Edustaa yhdistystä virastoissa ja yhteisöissä.
 • Panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset.
 • Valmistella kevät, -syys- ja ylimääräisissä kokouksissa käsiteltävät asiat.
 • Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.
 • Hoitaa huolella yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta.
 • Käsitellä yhdistyksen jäsenten tekemät aloitteet ja esitykset.
 • Pitää jäsenluetteloa.

9.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Yhdistyksen hallitus voi antaa yhdistyksen toimihenkilöille yksin tai yhdessä määräämänsä toisen toimihenkilön kanssa oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen.

10.§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja tilit on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajalle tammikuun loppuun mennessä ja näiden on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen kevätkokousta.

11.§ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksissä annetuista äänistä muutosta kannattaa

12.§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisen vaaditaan kahden (2) vähintään kuukauden väliajoin toisiaan seuraavan yhdistyksen kokouksen kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä tekemä yhdenmukainen päätös.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen mahdolliset varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13.§ Jäsenoikeuksien säilyminen

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

14.§ Muita määräyksiä

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.

15.§ Yleisiä säännöksiä

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 12. §:ssa mainituissa tapauksissa. Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.


 

Vuokralaitteet

Kahvikeitin 5/10 l
2 * viikate
Tikkaat 9 m.


Tiedustelut: linnainmaan.oky(at)gmail.com


 

Hallitus
 

Puheenjohtaja:
Aila Dündar-Järvinen

Varapuheenjohtaja:
Jukka Järvinen

Sihteeri:
Jouni Hietamäki
 

Rahastonhoitaja:
Maija Gylling
 

Jäsenet:
Reijo Haronen
Jukka Hallikainen
Ritva Hiltunen
Helena Sydänheimo